Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracováníVyvěšeno: 25. 5. 2018
Sejmuto:

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o.

 

(dále jen „škola“)

 

 

 

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

 

 

Dne 27. 04. 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

jež se použije (tedy bude účinné) ode dne 25. 05. 2018 (dále jen „GDPR“).

 

Škola jako veřejná instituce zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje svých zaměstnanců, dětí a jejich zákonných zástupců, a je tedy povinna se GDPR řídit a chránit tak veškeré osobní údaje. Zvláštní pozornost věnuje škola ochraně osobních údajů dětí.

 

Škola zpracovává osobní údajů, zejména na základě zákonů, převážně pak zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále na základě souhlasu zákonných zástupců, na základě plnění smluvní povinnosti a pro ochranu životně důležitých zájmů dětí, jejich zákonných zástupců

a zaměstnanců, od nichž škola osobní údaje získává. S ohledem na to, že škola provádí svou činnost ve veřejném zájmu, zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění tohoto úkolu

a v neposlední řadě škola zákonným způsobem zpracovává osobní údaje pro potřeby svých oprávněných zájmů.

 

Na základě školského zákona zpracovává škola zejména osobní údaje nutné pro vedení školní matriky, nutné k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání

a jeho ukončování, osobní údaje nutné pro vedení třídní knihy jako povinného dokumentu, údaje obsažené v záznamech z porad zaměstnanců a pedagogických pracovníků, osobní údaje nutné pro řádné vedení knihy úrazů a záznamy o úrazech dětí a zaměstnanců, popřípadě lékařské posudky.

 

Na základě informovaného souhlasu škola zpracovává například seznamy dětí a žáků

na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech, seznamy dětí a žáků na soutěžích, plavání, seznamy zákonných zástupců, jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, kontakt na zákonné zástupce a to jak telefonní tak email a adresy, pokud není shodná s adresou dítěte nebo žáka, doručovací adresy, fotografie za účelem propagace školy, zveřejnění výtvarných

a obdobných děl dětí a žáků na výstavách a přehlídkách.

 

Škola žádá zaměstnance a zákonné zástupce dětí o udělení informovaného souhlasu podepsáním a vyplněním formuláře, ve kterém je možné udělit souhlas  pouze ke konkrétním osobním údajů, na něž se souhlas vztahuje, a to: 

Označením slova ANO v případě, že je souhlas udělen a označením NE, pokud se souhlas neuděluje.

 

Zaměstnanec nebo zákonný zástupce dítěte může svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem, kterým souhlas udělil, nejčastěji písemně prostřednictvím třídního učitele, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí a žáků třetím osobám soukromého práva, pokud jde například o nabídky pomůcek nebo knih, atd. 

 

 

Zaměstnanci, děti, a zákonní zástupci, jejichž osobní údaje škola zpracovává, mají ve vztahu k těmto údajům následující práva:

 

 • Právo na to být informován a mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména o tom, jaké osobní údaje škola zpracovává a za jakým účelem a komu je poté jako příjemci škola dále poskytuje, po jakou dobu, budou osobní údaje uloženy, zda je škola zpracovává automatizovaně.

 

 

 • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

 • Právo na omezení zpracování. Jde například o případ, kdy je namítána nepřesnost osobních údajů, a to na dobu, než škola ověří přesnost osobních údajů. Nebo se může jednat o skutečnost, že zpracování osobních údajů je protiprávní a zaměstnanec nebo zákonný zástupce dítěte odmítl výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

 • Právo na přenositelnost údajů. Jde například o usnadnění komunikace s jinou školou při změně školy, můžete od školy dostat údaje, které od vás získali.

 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Každý má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů

            na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 • Právo na účinnou soudní ochranu vůči škole jako správci nebo dalšímu zpracovateli.
 • Právo na náhradu újmy a odpovědnost.

 

Pokud zaměstnanec nebo zákonný zástupce podá žádost k uplatnění některého z výše uvedených práv, škola ji vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,

ve výjimečných případech do 2 měsíců.

(toto neplatí u práva podat stížnost u dozorového úřadu, práva na účinnou soudní ochranu

a práva na náhradu újmy a odpovědnost)

 

Informace poskytnuté zaměstnancům nebo zákonným zástupcům dětí se poskytují

a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané těmito subjekty údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout

o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá škola. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Škola osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte,

ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Osobní údaje zaměstnanců a zákonných zástupců uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu včetně jejich archivace. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, a to jednak v písemné podobě a také v podobě elektronické. Těmito zabezpečeními pak jsou:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje,
 • již nepotřebné údaje škola skartuje,
 • povinnost mlčenlivosti o všech zpracovávaných osobních údajích,
 • neposkytování osobních údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • vydání směrnice, která obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů a právech, která mohou zaměstnanci, děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy a budou průběžně aktualizovány.

Škola jako orgán veřejné moci jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je

PhDr. Mgr. Ing. Bc. Lukáš Smutný, MBA, MSc., kontakt: poverenec@lukassmutny.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům a zákonným zástupcům dětí. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců

a zákonných zástupců dětí včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

 

 

 

 

V Havířově, dne 25. 5. 2018

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 11. 2021 12:47